Διανύοντας μια περίοδο προσανατολισμού στη στρατηγική της ΕΕ στην επίτευξη των δεσμεύσεων που επέβαλε η Συνθήκη του Παρισιού το 2015 και η υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 αλλά και τη μετάβαση που προδιαγράφει η νέα Πράσινη Συμφωνία, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το 2021 ως χρονιά ορόσημο για την βιωσιμότητα και την υπεύθυνη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

H σύνδεση κριτηρίων βιωσιμότητας ή διαφορετικά κριτηρίων ESG με την ικανότητα των επιχειρήσεων να παράγουν αξία για τους συμμετόχους τους σε βάθος χρόνου με σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον αναδεικνύεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και προκαλεί προβληματισμό τόσο σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων όσο και σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. H Ευρωπαϊκή Επι-τροπή διακηρύσσει ότι δεν θα πρέπει να επενδύεται ούτε ένα ευρώ χωρίς αξιολόγηση της επίδρασής του στο περιβάλλον και στην κοινωνία ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας εντάσσεται σε νέους κανόνες λογοδοσίας σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο της επίτευξης των κοινων μας στόχων για το 2030 και της μετάβασης σε μία Ευρωπαϊκή οικονομία βιώσιμη και συμπεριληπτική.

Η σύνδεση του όρου «συμπεριληπτική» με την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα, επιση-μαίνει με σαφήνεια την ανάγκη να κατανοήσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη που προϋποθέ-τει η βιωσιμότητα σε μία παγκόσμια κοινωνία. Αυτό επισημαίνεται επίσης και από τον ΟΗΕ καθώς από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, ο κοινός στόχος που συνδέει και όλους τους άλλους είναι ο 17ος που αφορά στη συνεργασία.

Τα κριτήρια βιωσιμότητας είναι σημαντικά καθώς αξιολογούν καταρχάς πόσο συμπεριληπτική είναι η στρατηγική που ακολουθεί μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός προς τους κύριους συμμετόχους της (εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές) αλλά και τους πολίτες που απαρτίζουν τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 δεν είναι μόνο ένα ωραίο κείμενο που σκιαγραφεί έναν ουτοπικό παγκόσμιο πολιτισμό. Αποτελούν παράλληλα ένα πλαίσιο προς συμμόρφωση. Όλοι οι τομείς της οι-κονομικής δραστηριότητας καλούνται τώρα από το νέο Ευρωπαϊκό σύστημα λογοδοσίας και ταξινο-μίας να δεσμευτούν σε συγκεκριμένους πλέον στόχους και να εναρμονίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο βιωσιμότητας και συμπερίληψης διαμορφώνοντας έτσι κα-τάλληλες συνθήκες για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κοινωνική συνοχή αλλά και δίκαιη και ισότιμη με-τάβαση.

Η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει την αξιολόγησή της στον ΟΗΕ τον επόμενο Ιούλιο η οποία φαί-νεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κυρίως ως προς τη δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη για την Βιωσιμότη-τα με χρονικό ορίζοντα το 2025 και προτεραιότητες μέχρι το 2030. Οι 17 Στόχοι μας αφορούν όλους και δεν πρέπει να χαθεί πλέον χρόνος στη σύνδεση των κριτηρίων ESG τόσο σε εθνικό και σε οικονο-μικό – κλαδικό – όσο και εταιρικό επίπεδο με τους Στόχους του 2030.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται συμπληρωματικά συστηματική αξιολόγηση της ωριμότητάς μας σε σχέση με τους Στόχους αυτούς και κυρίως της ικανότητάς μας να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου οι Στόχοι αυτοί να αποτελέσουν και το πλαίσιο ανασχεδιασμού του οικο-νομικού και επιχειρηματικού μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2030 αποσκοπεί στην πλήρη μετάλλαξη της ευρωπαϊκής οικονομίας με κριτήρια βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα κα-λείται να κάνει το ίδιο και η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Τώρα είναι η στιγμή και η ευκαιρία για ένα μεγάλο βήμα στο μέλλον δείχνοντας κοινωνική συνείδηση και εγρήγορση για όλο το δάσος, όχι μόνο για το δέντρο.